ISGYO E Açk. Tarihi Ref. Tarihi Kaynak Konular
04.01.2012 04.01.2012 Kamuyu Aydınlatma Platformu BİLGİ BİLDİRİMİ
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş./ISGYO[]  04/01/2012 09:50:58

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:11 sayılı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde
yer alan gayrimenkullerin ekspertiz değerleme raporları kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun
olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

                                        	 	                          	
Ortaklığın Adresi                                	:	İŞ Kuleleri Kule-2, Kat :9 34330 4.Levent- İstanbul	
Telefon ve Faks No.                               	:	Tel:212 325 23 50 Faks: 212 325 23 80       	
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 212 325 23 50 Dahili:209 Faks: 212 325 23 80 	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?                    	:	Hayır                       	
Özet Bilgi                                   	:	İstanbul Kartal Arsası Değerleme Raporu      	


İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


DEĞERLEME RAPORU
  İSTANBUL - KARTAL
     7 ADET ARSA

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ              Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu        Rapor No    : Öİ267
 Değerlemeyi
 Talep Eden          İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 Firma

 Talep Tarihi ve       14.11.2011 / -
 Sayısı

 Değerleme          Arsa vasıflı 7 adet taşınmaz
 Konusu

                Karlıktepe Mahallesi,
                53 Pafta, 2274 Ada,
 Değerleme
                395, 397, 398, 399 ve 408 nolu,
 Konusu Gayr.
                2846 Ada, 1 nolu ve
 Adresi
                2847 Ada, 1 nolu parseller
                Kartal / İSTANBUL
 Değerleme
                Değerleme Tarihi: 08.12.2011, Rapor Tarihi: 20.12.2011,
 Tarihi ve Rapor
                Rapor No: Öİ267
 No

 Değerlemeyi
 Yapan Uzman         D.Cüneyt ÖZRİFAİOĞLU (Sorumlu Değerleme Uzmanı)

 Değerlemeyi
 Kontrol Eden
                A.Ozan FİRUZBAY (Sorumlu Değerleme Uzmanı)
 Sorumlu Değ.
 Uzmanı

 Rapor Türü          Anlatı Tarzı Kısıtlı Değerleme Raporu
                                                   2

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ                   Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu              Rapor No    : Öİ267
Referans No: 20.12.2011 – Öİ267

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule-2 Kat:9 4.Levent/ İSTANBUL

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, Yakacıkyolu Hotmantepe Mevkiinde aşağıda tapu
kayıt bilgileri verilen taşınmazların Cari Pazar Değeri incelenmiş, gerekli tüm araştırmalar ve
analizler Sorumlu Değerleme Uzmanımız D.Cüneyt ÖZRİFAİOĞLU tarafından yapılmıştır. Bu
inceleme ve analizler sonucunu oluşturan değerleme raporu bu mektup ekinde sunulmuştur.


 Pafta o    Ada o    Parsel No     Vasfı   Yüzölçümü (m2)         Sahibi
  53      2274      395       Arsa      1.428    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2274      397       Arsa      3.263    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2274      398       Ars      6855     İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2274       99       Arsa      36     İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2274      408       Arsa     60.184    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2846       1       Arsa      3.320    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2847       1       Arsa      2.241     İş Gayrimenkul Yaırım Ortaklığı A.Ş.


Rapor tarihi olan 20.12.2011 tarihi itibariyle, raporumuzun içeriğinde yer alan varsayımların
kabulü şartı ile yapılan hesaplama ve takdirlerimiz sonucunda;      Değerleme konusu
taşınmazlar için takdir edilen pazar değerleri aşağıda verilmiştir.   Pafta                    KDV Hariç Değeri            KDV Dahil Değeri
         Ada No    Prsel No                KD (TL)
   No                       (TL)                  (TL)
    53     2274      395           1.928.000     347.040         2.275.040
    53     2274      397           1.225.000     220.500         1.445.500
    53     2274      398           2.570.000     462.600         3.032.600
    53     2274      399            24.000      4.320           28.320
    53     2274      408          36.110.000    6.499.800         42.609.800
    53     246       1            6.308.00    1.135.440         7.443.440
    53     2847       1           4.258.000     766.440         5.024.440
               TOPLAM           52.423.000    9.436.140         61.859.140Hesap ve Takdir edilen toplam değerler de aşağıda sunulmuştur.
                                                        3

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ                Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu          Rapor No    : Öİ267


KDV Hariç Toplam Değer : 52.423.000 TL (Elliikimilyondörtyüzyirmiüçbintürklirası)
KDV Toplam Değeri    : 9.436.140 TL (Dokuzmilyondörtyüzotuzaltıbinyüzkırktürklirası)
KDV Dahil Toplam Değer : 61.859.140 TL (Altmışbirmilyonsekizyüzellidokuzbinyüzkırktürklirası)

Not: KDV Hariç Değer : 52.423.000-TL / 1,9012-TL = ~ 27.574.000-USD


Sigorta Değeri      : Arsa olduğu için belirlenmemiştir.

Raporumuzu bilgi ve incelemelerinize sunarız.
Saygılarımızla,


Saygılarımızla,
EKOL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
                                                     4

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ             Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu       Rapor No    : Öİ267
1- DOĞRULUK BEYANI

Mesleğimiz ve şahsiyetimiz doğrultusunda ifade ederiz ki;

 ?   Bu raporda bulunan ifadeler gerçek ve doğrudur.
 ?   Analizlerimiz, fikirlerimiz ve bunların sonuca bağlanması ile raporun hazırlanması
    Profesyonel Değerleme Mesleği uyarınca yapılmıştır.
 ?   Bu raporun konusu olan gayrimenkulü şahsen yerinde inceledik Bilgi ve belgelerini birlikte
    gördük ve yorumladık. Bu yorumlama edindiğimiz bilgi bulgulara dayalı, bizim kişisel,
    tarafsız, ön yargısız, profesyonel analizlerimiz ve fikirlerimizin sonuçlarıdır.
 ?   Bu raporda ifade edilenler, önceden belirttiğimiz varsayım ve hipotetik koşullarla kısıtlıdır.
 ?   Bu raporun konusu olan gayrimenkulün mülkiyet hakkını elinde bulunduranlara, üzerine
    proje geliştirenlere, mülkiyet hakkını elde edeceklere, mülkü kiralamak isteyenlere bu
    görevle ilgili taraflara karşı önyargımız olmadığı gibi, bu kişilerden güncel veya geleceğe
    dönük maddi çıkarımız ve beklentimiz bulunmamaktadır.
 ?   Bu görevle ilgili olarak geliştirdiğimiz analizler, fikirler ve sonuçları önceden saptanmış
    sonuçların geliştirilmesi ve bilgilendirilmesine bağlı değildir.
 ?   Bu görevin tamamlanması için aldığımız ücret;
   - Önceden saptanmış bir değer veya değerin müşterinin amaçlarını gözeten yönünün
     geliştirilip rapor edilmesi,
   - Değer takdirinin miktarı,
   - Öngörülen bir sonucun elde edilmesi,
   - Değerlemenin tasarlanan kullanımı ile doğrudan ilgili sonraki bir olayın meydana
     gelmesi konularına bağlı değildir.

 ?   Bu rapor şirketimizin vizyonuna, sahip olduğu değerlere, şirketimiz ve değerleme
    mesleğinin etik kurallarına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Bu beyanımızı bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
D.Cüneyt ÖZRİFAİOĞLU           A.Ozan FİRUZBAY
                                                  5

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ            Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu      Rapor No    : Öİ267


          İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1
1-RAPOR BİLGİLERİ:

1–1 Rapor Tarihi ve Numarası
1–2 Rapor Türü
1–3 Raporu Hazırlayanlar ile Sorumlu Değerleme Uzmanı Adı Soyadı
1–4 Değerleme Tarihi ve Değer Kavramı
1–5 Dayanak Sözleşmesi

BÖLÜM 2
2- ŞİRKET ve MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER:

2–1 Şirketin Unvanı ve Adresi
2–2 Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler ve Adresi
2–3 Müşteri Talebinin Kapsamı ve sınırlamaları

BÖLÜM 3

3- DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

3–1 Gayrimenkulün Yeri Konumu ve Tanımı
3–2 Gayrimenkulün Tapu Kayıt Bilgileri,
3-3 Tapu, Plan, Proje, Ruhsat, Şema Vb Dökümanlar
3-4 Gayrimenkulün Tapu Tetkiki, takyidatlar, Son Üç Yıllık Alım Satım İşlemleri,
  Gayrimenkulün Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişiklikler
3-5 Takyidatın Gayrimenkulün GYO Portföyüne Alınmasında SPK Mevzuatına
  Göre Engel Teşkil Edip etmediği,
3-6 Değerlemesi yapılan projenin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm
  izinlerinin alınıp, alınmadığı, belgelerin mevcut olup olmadığı ( Onaylı
  mimari proje, yapı ruhsatı, Yapı kullanım izin belgesi, işletme ruhsatı)
3-7 Projenin GYO Portföyüne Alınmasında SPK Mevzuatı Hükümleri
  Çerçevesinde Bir Engel olup, Olmadığı Hakkında Bilgi
3-8 Değerlemesi Yapılan Proje ile ilgili Denetimlerde bulunan Yapı
  Denetim Kuruluşunun Unvanı, Adresi, Gerçekleştirdiği Denetimler
  Hakkında Bilgi.
BÖLÜM 4

4- DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULE İLİŞKİN ANALİZLER:

4-1 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler
4-2 Mevcut Ekonomik Koşulların ve Gayrimenkul Piyasasının Analizi,
  Mevcut Trendler ve Dayanak Verileri                                                 6

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ          Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu     Rapor No    : Öİ267


4-3 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen ve Sınırlayan Faktörler
4-4 Gayrimenkulün Yapısal İnşaat (Fiziksel) Özellikleri ve Fiziksel Değerlemede
  Baz Alınan Veriler
4-5 Gayrimenkulün Teknik Özellikleri, Değerlemede Baz Alınan Veriler
4-6 Değerleme İşleminde Kullanılan Varsayımlar, Kısıtlamalar ve Kullanılma Nedenleri
4-7 Gayrimenkulün Değerine Etken Faktörler
4-7–1 Olumlu Faktörler
4-7–2 Olumsuz Faktörler
4–8 Değerleme İşleminde Kullanılan Yöntemler ve bu yöntemlerin seçilme
  nedenleri
4-9 Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değerleri
4-10 Nakit / Gelir Akımları Analizi
4-11 Maliyet Oluşumları Analizi
4-12 Benzer Satış Örneklerinin Tanımı, Satış bedelleri. Bunların Seçilmesinin
   Nedenleri ve emsal satışların karşılaştırılması Yönteminin Uygulanması
4-13 Kira Değeri Analizi ve Kullanılan Veriler
4-14 Gayrimenkulün ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi
4-15 En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi
4-16 Boş Arazi ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi ve Kullanılan Veri ve
   Varsayımlar ile Ulaşılan Sonuçlar
4-17 Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi

BÖLÜM 5

5- ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

5–1 Farklı Değerleme Metotlarının ve Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması
   ve Bu Amaçla izlenen Yöntemin ve Nedenlerinin Açıklanması
5–2 Asgari Bilgilerden Raporda Yer Almayanlar ve Gerekçeleri
5–3 Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca
  Alınması gereken izin ve Belgelerin tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup
  Olmadığını Hakkında Görüş
5-4 Değerlemesi yapılan gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya
  Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, GYO Portföyüne Alınmasında
  Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı
  Hakkında Görüş
BÖLÜM 6
6- SONUÇ

6-1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi
6-2 Nihai Değer Takdiri
EKLER
                                               7

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ            Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu       Rapor No    : Öİ267


BÖLÜM 1
1-RAPOR BİLGİLERİ:

1–1 Rapor Tarihi ve Numarası

Bu rapor şirketimiz tarafından 20.12.2011 Tarihinde Öİ267 rapor numarası ile tanzim
edilmiştir.

1–2 Rapor Türü

Bu rapor UDES?nda (Uluslararası Değerleme Standartlarında) yer alan ve Formatı Ekol
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından belirlenen Anlatı Tarzı Kısıtlı
Değerleme Raporu türünde hazırlanmıştır.

Anlatı Tarzlı Kısıtlı Değerleme Raporu; Geniş kapsamda verilerin, düşünce tarzının ve
bir değer sonucuna varmak için kullanılan analizlerin ayrıntılı tanım ve anlatımlarını
içeren format olmakla birlikte bazı detayların çalışma kağıtları ile desteklendiği
değerleme raporu formatıdır. Anlatı Tarzlı Kısıtlı Değerleme Raporları, değerleme
uzmanına kendi düşünce ve sonuçlarını tam olarak destekleme ve açıklama fırsatı
vermekte ve okuyucuyu son değer takdirine ikna etmeye imkan tanımaktadır. Ancak
uzman bu imkanı tüm detaylarda kullanmak yerine okuyucuyu fazla ayrıntılarda
bırakmamak amacıyla bazı bölümleri özet vermektedir.

Bu Rapor Formatı: SPK 35 sayılı Tebliğ Formatı kapsamındadır.

1–3 Raporu Hazırlayanlar ile Sorumlu Değerleme Uzmanı Adı Soyadı

Bu rapor, şirketimiz Sorumlu Değerleme Uzmanlarından D.Cüneyt ÖZRİFAİOĞLU (SPK
Lisans No:400131) tarafından hazırlanmış ve şirketimiz Sorumlu Değerleme Uzmanı
A.Ozan FİRUZBAY (SPK Lisans No: 400209) tarafından kontrol edilmiştir.

1–4 Değerleme Tarihi ve Değer Kavramı

Değerleme tarihi 08.12.2011 olup, değerin geçerli olduğu tarih 20.12.2011„dir.

Bu raporda geçerli olan değer kavramı ; UDES?in 1 nolu Standartında tanımlanan “
Pazar değeri ” dir.
“UDS 1 Pazar Değeri Esaslı Değerleme” standartında Pazar Değeri tanımlaması
aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Pazar Değer ; Bir mülkün uygun bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli
bir alıcıyla istekli bir satıcı arasında herhangi bir zorlama olmaksızın ve tarafların
herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir                                                 8

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ           Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu     Rapor No    : Öİ267


şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerleme tarihindeki el
değiştirmesi gereken tahmini tutarıdır.

Tanımın Unsurları:
Pazarlama    : Uygun bir pazarlama,
Alıcı ve satıcı : Birbirinden bağımsız ve istekli,
Ortam      : Herhangi bir zorlamanın olmadığı, alım satıma etki edecek
         herhangi bir ilişkinin bulunmadığı,
Hareket tarzı : Bilgili, basiretli ve iyi niyetli,
Zaman      : Değerleme tarihi
Değer     : Bu şartlar altında el değiştirme tahmini tutarıdır.

Çalışma 3 gün sürmüş olup, yürürlüğe giriş tarihi 20.12.2011 dir. Hesaplamalarda,
açıklamalarda ve projeksiyonlarda para birimi olarak USD, EURO ve TL birlikte
kullanılmıştır.

1–5 Dayanak Sözleşmesi

Bu değerleme çalışmasının ve raporunun dayanağı; şirketimiz ile İş Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş. firması arasında 14.11.2011 tarihinde düzenlenen sözleşmedir.

BÖLÜM 2
2- ŞİRKET ve MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER:

2–1 Şirketin Unvanı ve Adresi

Değerleme Şirketi: Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ olup, Adresi ;
Barbaros Bulvarı, Gamze Apartmanı 76/14 Beşiktaş /İSTANBUL dur.

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ , 07.12.2004 tarihinde, İstanbul Ticaret
Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi?ne göre Ekspertiz ve
Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nun (SPK) 17.03.2005 tarih ve 11/334 sayılı
kararına istinaden SPK mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler
listesine alınmıştır.
Şirket halen İstanbul Genel Merkezli olmak üzere faaliyetini sürdürmektedir.
2–2 Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler ve Adresi
                                                9

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ               Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu          Rapor No    : Öİ267


İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 06.08.1999 tarihinde kurulmuştur. Kayıtlı sermayesi
2.000.000.000.- TL, Ödenmiş Sermayesi 600.000.000.- TL dir. ?dir. Halka açık olan şirketin
faaliyet konusu gayrimenkul ve/veya gayrimenkule dayalı haklar ve sermaye piyasası
araçlarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuş portföy yönetim şirketidir.
Şirket İş Kuleleri Kule-2 Kat:9, 4.Levent-34330 İstanbul adresinde faaliyet
göstermektedir.2–3 Müşteri Talebinin Kapsamı ve Sınırlamaları

Müşteri, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, Yakacıkyolu Hotmantepe Mevkii,

            Pafta
             No     Ada No Parsel No   Vasfı  Yüzölçümü (m2)
             53      2274   395    Arsa     1.428
             53      2274   397    Arsa     3.263
             53      2274   398    Arsa     6.855
             53      2274   399    Arsa     36
             53      2274   408    Arsa    60.184
             53      2846   1     Arsa     3.320
             53      2847   1     Arsa     2.241

Taşınmazların Cari Pazar Değeri incelenmesini istemiş olup, müşteri tarafından
değerleme çalışması ile ilgili herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

BÖLÜM 3
3- DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

3–1 Gayrimenkulün Yeri Konumu ve Tanımı

Değerleme konusu taşınmazlar İstanbul İli, Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesi
sınırları içerisindedirler. Parsellerin konumları şu şekildedir;

2847 ada 1 parsel, 2846 ada 1 parsel, 2274 ada 408 parseller: D-100 Karayolu Kartal
Köprülü Kavşağından Kartal İlçe merkezine uzanan, Spor Caddesine paralel konumlu
Yakacık Caddesi üzerinde
2274 ada 398 parsel: Yakacık Caddesine açılan Ünlü Sokak üzerinde
2274 ada 397 parsel: Yakacık Caddesine açılan Ünlü Sokağa dik konumlu mahallen
açılmamış imar yolu üzerinde,
2274 ada 395 ve 399 parseller: Yakacık Caddesine açılan Çamlık Sokağın devamı
niteliğindeki mahallen açılmamış imar yolu üzerindedirler,
                                                    10

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ                   Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu             Rapor No    : Öİ267


Parseller, hali hazırda Kartal Gaz Sızdırmazlık Araç Kontrol İstasyonu, Kartal Açık
Otopazarı ve pert araç satış yeri olarak kullanılmaktadır. Taşınmazların yakın
çevresinde orta seviye gelir gruplarınca mesken olarak kullanılan 3 – 4 katlı ayrık ve
bitişik nizamda inşa edilmiş binalar ile bir iki adet sanayi sitesi (Çavuşoğlu ve 100. Yıl
Sanayi Siteleri) ve az sayıda şirket merkezleri(Siemens vd.) bulunmaktadır. .
3–2 Gayrimenkulün Tapu Kayıt Bilgileri,

İli         : İstanbul
İlçesi       : Kartal
Mahallesi      : Yukarı
Mevkii       : Yakacıkyolu Hotmantepe

 Pafta
  No     Ada No Parsel No         Vasfı   Yüzölçümü (m2)         Sahibi
  53      2274   395          Arsa      1.428    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2274   397          Arsa      3.263    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2274   398          Arsa      6.855    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2274   399          Arsa      36     İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2274   408          Arsa     60.184    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2846   1           Arsa      3.320    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  53      2847   1           Arsa      2.241    İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

3-3 Tapu, Plan, Proje, Ruhsat, Şema Vb Dökümanlar                                                        11

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ            Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu       Rapor No    : Öİ267


Gayrimenkulün Tapu takyidat bilgileri Mülk sahiplerince tarafımıza sunulmuş olup,
raporumuz ekindedir. Diğer Plan, proje, ruhsat ve yapılaşma hakkında bilgiler
raporumuzun ilerleyen bölümlerinde sunulmuştur.
3-4 Gayrimenkulün Tapu Tetkiki, takyidatlar, Son Üç Yıllık Alım Satım İşlemleri,
Gayrimenkulün Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişiklikler

Kartal Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan incelemede ve ekte sunulan takyidat
belgelerine göre parsellerin tapu kayıtları üzerinde,

-2274 Ada, 395 nolu parsel :
Beyanlar Bölümü:
- İş bu parsel kreş sahası olarak ayrılmıştır.
(30.03.1984 tarih ve 884 yevmiye no ile)
-2274 Ada, 397 nolu parsel :
Beyanlar Bölümü:
İş bu parsel ilkokul sahası olarak ayrılmıştır. (30.03.1984 tarih ve 884 yevmiye no ile)
-2274 Ada, 398 nolu parsel :
Beyanlar Bölümü:
İş bu parsel ortaokul sahası olarak ayrılmıştır. (30.03.1984 tarih ve 884 yevmiye no ile)
-2274 Ada, 399 nolu parsel :
Beyanlar Bölümü:
İş bu parsel 1605 sayılı kanunun 42 nci madde uygulaması yapılmadan veya
komşu parsellerle tevhiden ifraz yapılmadan plan hükümlerine göre müstakil
inşaat yapılabilen imar parselleri meydana gelmeden 2805 sayılı yasa gereği
işlem yapılamaz. (30.03.1984 tarih ve 884 yevmiye no ile)
-2846 ada 1 parsel, 2847 ada 1 parsel,2274 ada 408 parsel,: her hangi bir takyidat
yoktur.
Tapu kütüğünde yapılan incelemede parsellerin tümü 18.06.2008 tarihinde Tecim
Yapı Elemanları İnşaat İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti?den İş
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?ne satılmıştır.

3-5 Takyidatın Gayrimenkulün GYO Portföyüne Alınmasında SPK Mevzuatına Göre
Engel Teşkil Edip etmediği,

Yürürlükteki mevzuata göre Gayrimenkulün GYO portföyüne alınmasında engel
bulunmadığı görüşündeyiz.
                                                 12

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ           Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu     Rapor No    : Öİ267


3-6 Değerlemesi yapılan projenin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınıp,
alınmadığı, belgelerin mevcut olup olmadığı ( Onaylı mimari proje, yapı ruhsatı, Yapı
kullanım izin belgesi, işletme ruhsatı)

Değerlemesi yapılan gayrimenkuller arsa olup, tapuları mevcuttur. Yapılaşma için
izinleri var ancak yapılaşma yapılmadığından Proje, ruhsat ..vb belgeler
bulunmamaktadır.

3-7 Projenin GYO Portföyüne Alınmasında SPK Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Bir
Engel Olup, Olmadığı Hakkında Bilgi

Yürürlükteki mevzuata göre Gayrimenkullerin GYO portföyüne alınmasında engel
bulunmadığı görüşündeyiz.

3-8 Değerlemesi Yapılan Proje ile ilgili Denetimlerde bulunan Yapı Denetim
Kuruluşunun Unvanı, Adresi, Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi.

Parseller üzerinde her hangi bir yapı mevcut değildir.

BÖLÜM 4
4- DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULE İLİŞKİN ANALİZLER:


4-1 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler

Değerleme konusu taşınmazlar, D-100 Karayolu ile Kartal İlçe merkezi arasında kalan
alan içerisinde konumlanmaktadırlar. Bölgenin D-100 karayoluna yakın olan kesimleri
sanayi, kartal İlçe merkezine yakın olan kesimleri ise 2. Sınıf iskan mıntıkası şeklinde
teşekkül kazanmıştır. Mevkiiye gerek minibüs yolundan gerekse D-100 karayolundan
ulaşım son derece rahattır. Değerleme konusu parsellerin oluşturduğu bu alan İlçe
genelinde büyüklük ve üzerinde yapı bulunmayan nadir alanlardan biridir.

Kartal İlçesi İstanbul genelinde yatırım yapılabilecek, gelecek vadeden ilçeler
arasında gösterilmektedir. Bu anlamda İlçe genellinde son 2-3 yıl içinde büyük konut
projeleri inşa edilmeye başlanmıştır. Teknik Yapının Up Life Park, Up City, Uptwnis,
Dumankayanın Vizyon, Soyak?ın Evreka, Emay?ın Kent Plus, Demirli Yapının Demirli
Park, Çukurova?nın Adanuspark, Alper İnşaat tarafından yapılan Selective Kartal
Evleri, Hukukçular Towers bu projelerden bazılarıdır. Ayrıca Avrupa?nın en büyük
Adliye Sarayının da Kartal İlçe sınırları içerisinde yer alması bölgeyi cazip kılan bir
başka etken olmuştur. Uzun zamandır üzerinde çalışılan, 3,5 milyon m2?lik alanı
kaplayan Kartal Kentsel dönüşüm projesinin, İlçedeki beklentileri artırmış ve bu
beklentiler arsa fiyatlarına yansımıştır.
                                                13

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ           Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu      Rapor No    : Öİ267


4-2 Mevcut Ekonomik Koşulların ve Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler
ve Dayanak Verileri

Dünya mali krizinin de etkisinden kaynaklı olarak 2008 yılının ikinci yarısından 2009
yılının Eylül Ayına kadar genelde Türkiye Gayrimenkul Piyasası durgun seyretmiştir. Bu
dönemde gayrimenkul fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Eylül 2009 dan itibaren
Finans piyasalarında yaşanan hareketlilik ve faiz oranlarının düşmesi gayrimenkul
fiyatlarında pozitif yönde hareketlenmelere neden olmuştur.

Türkiye?de izlenmekte olan ekonomik politikalara bağlı olarak, yabancı yatırımcılar
gayrimenkul satın almada istekli olduklarını sergilemektedirler. Piyasanın canlı olması,
Ülke notunda pozitif artışlar Türkiye?yi yatırım yapılabilir bir piyasa olarak ön plana
çıkarmaktadır.   Son dönemde Finans ve Turizm sektöründe yaşanan canlık
gayrimenkul piyasasında da kendini göstermektedir. Bunun dışında Rusya Hükümeti
ile Türkiye Hükümetinin imzaladığı 17 adet protokol ve Rusya?nın Türklere vizeyi
kaldırması 2010 ve özellikle 2011 den itibaren etkisi göstererek Rus Turist adedinde
ciddi artış beklenmektedir.

Bu yorumlara bağlı olarak Kartal İlçe genelindeki talebin süreklilik arz edeceği ileriye
yönelik olarak da gayrimenkul değerlerinin artacağı tahmin edilmektedir.
Değerleme günü itibariyle enflasyon % 9 lar seviyesinde, Mortgage faiz oranları %0,85
ler seviyesindedir.

4-3 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen ve Sınırlayan Faktörler

397,398 ve 408 no?lu parsellerin mevcut imar durumları değerlendirme işlemlerini
olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan faktördür. Emsal bulmada gülük çekildiği gibi
çok sınırlı gelecek talepler karşısında değer tespiti değerleme sürecimizi olumsuz
etkilemiştir.

4-4 Gayrimenkulün Yapısal İnşaat (Fiziksel) Özellikleri ve Fiziksel Değerlemede Baz
Alınan Veriler:
Parsellerin bir bölümü Yakacık Caddesi, Çamlık Sokak, Andaç Sokak, Engin Sokak,
2.Topçamlar Sokak, Akyürek Sokak ve Ünlü Sokak?la çevrili olan alanda; bir bölümü
ise Ünlü Sokak ve Yakacık Caddelerinin kesiştiği köşede konumludur.

Halihazırda aralarında kalan yeşil alanların da katılmasıyla birlikte oluşan arazi, iki
parçaya bölünmüş ve bu parçaların etrafı beton direkli fens teli ile fiziksel olarak
çevrilmiş durumdadır.

Bu iki parçadan büyük olanı Kartal Gaz Sızdırmazlık Araç Kontrol İstasyonu ve Kartal
Açık Oto Pazarı ; küçük olanı ise pert araç satış yeri olarak kullanılmaktadır. 2274 Ada,
395, 398 (bir kısmı), 399, 408 ve 2846 Ada, 1 parsel ile aralarında kalan yeşil alanın
birleştirilmesiyle oluşan büyük parça hafif eğimli ve engebesiz bir topoğrafik yapıya                                                14

 Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ                       Rapor Tarihi  : 20.12.2011
 İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu                  Rapor No    : Öİ267


 sahiptir. Tamamı tesviye edilmiş, asfalt iç yollar oluşturulmuş ve bazı alanlar suni
 stablize /mıcır ile kaplanmıştır. Üzerinde Gaz Sızdırmazlık Araç Kontrol İstasyonu
 binaları, 2 adet umumi WC ve 2 adet bariyerli bilet gişesi ile kuzey bölümünde az
 sayıda çam ağacı bulunmaktadır.

 2274 Ada, 397 ve 398 (kalan kısmı) ile 2847 Ada, 1 parselin birleştirilmesiyle oluşan
 küçük kısımda ise pert araç satış yeri ve prefabrik bir bina bulunmaktadır. Büyük
 bölüme giriş Yakacık Caddesi?nden; küçük bölüme ise Ünlü Sokak?tan
 sağlanmaktadır.

 Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgilere parsellerin imar durumları şu
 şekildedir,
                                   YAPILANMA ŞARTLARI
Ada No   Parsel No    Yüzölçümü (m2)  Lejant         İnşaat Nizamı   Taks   Kaks      Açıklama
 2274     395        1.428   Konut          Ayrık      0,20-0,40 1,75

                         Temel Eğitim
 2274      397        3.263     Tesisleri Alanı

                         Orta Öğretim
 2274      398        6.855     Tesisleri Alanı
 2274      399         36      Konut      Ayrık       0,20-0,40 1,75     tevhid şartı var
                         Açık ve Kapalı
                         Spor Tesisleri
 2274      408        60.184     Alanı
 2846      1        3.320      Ticaret+Konut blok         0,20-0,40 2
 2847      1         2.241     Ticaret+Konut blok         0,20-0,40 2


 4-5 Gayrimenkulün Teknik Özellikleri, Değerlemede Baz Alınan Veriler

 Gayrimenkuller boş arsa olup üzerlerinde değer arz edebilecek her hangi yapı
 bulunmamaktadır.

 4-6 Değerleme İşleminde Kullanılan Varsayımlar, Kısıtlamalar ve Kullanılma Nedenleri

 Bu değerleme raporu aşağıdaki genel varsayımları içermektedir. Kullanılma nedeni:
 raporun hangi koşullarda hazırlandığı, geçerlilik şartlarının ne olduğu, nerelerde hangi
 amaçla kullanılabileceğini ve kullanım sonucu değerlemeyi yapanlar ile değerleme
 şirketinin hak ve mükellefiyetlerini açıklamaktır.

 1-) Mülkün tapusu geçerli ve mülkiyet hakkı pazarlanabilirdir.
 2-) Mülk, üzerindeki alacak ve teminat hakları dikkate alınmadan değerlendirilmiştir.
 3-) Sorumlu bir mülk sahipliği ve yetenekli bir mülk yönetimi varsayılmıştır.
 4-) Başkaları tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğu kabül edilmiştir.
 5-) Tüm mühendislik etütlerinin doğru olduğu varsayılmıştır.
 6-) Mülkü daha değerli veya daha az değerli kılabilecek, mülkün zemin altının veya yapıların saklı veya                                                             15

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ                    Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu              Rapor No    : Öİ267


  aşikar olmayan şartları içermediği varsayılmıştır.
7-) Mülkün, Tapu ve Kadastroda kayıtları ile Belediye, Anıtlar Kurulu ve diğer resmi dairelerdeki kayıtları ile
  uygunluk içinde olduğu kabul edilmiştir.
8-) Değerleme raporunda, herhangi bir uygunsuzluğun belirtilmediği, tanımlanmadığı veya dikkate
  alınmadığı durumda, mülkün geçerli tüm imar yasaları ve kullanım yönetmelikleri ile kısıtlamalarına
  uyduğu varsayılmıştır.
9-) Gerekli tüm ruhsat, iskan belgesi, izinler, diğer yasal ve idari belgelerin, resmi ve özel kuruluşlardan, bu
  raporda değer takdirinin dayandırıldığı herhangi bir kullanım için elde edildiği veya edilebileceği
  veya yenilenebileceği varsayılmıştır.
10-) Raporda aksi belirtilmedikçe, arazi üzerindeki yapılandırmaların parsel sınırları içinde kaldığı ve
   herhangi bir tecavüzün olmadığı varsayılmıştır.
11-) Bu raporda aksi beyan edilmedikçe, mülkte var olan veya olmayan tehlikeli maddelerin
  mevcudiyeti, değerleme uzmanı tarafından gözlemlenmemiştir.
Bu değerleme raporu aşağıdaki kısıtlayıcı şartlarla hazırlanmıştır:
1-) Bu raporu veya kopyasını elde bulundurmak, raporun yayın hakkını vermez.
2-) Değerleme uzmanı önceden bir anlaşma sağlanmadığı takdirde, bu değerleme nedeniyle
danışmanlık yapmak, konuyla ilgili ifade vermek veya mahkemede bulunmak zorunda değildir.
3-) Değerleme uzmanının onayı veya rızası olmadan bu rapor içeriğinin tümü veya bir kısmı (özellikle
değere ilişkin sonuçlar, değerleme uzmanının kimliği, bağlı olduğu firma) reklam, halkla ilişkiler, haberler,
satışlar veya diğer medya yoluyla kamuoyuna açıklanıp yayınlanamaz. (Kamuyu aydınlatma
sorumluluğu haricinde)
4-) Rapora dahil edilen geleceğe yönelik tahmin ve projeksiyonlar veya işletme tahminleri, güncel
piyasa şartları, beklenen kısa vadeli arz-talep faktörleri, devamlı ve istikrarlı bir ekonomiye dayalıdır.
Dolayısıyla bu şartlar, gelecekteki ekonomik göstergelere göre değişkenlik gösterebilir.
5) Bu rapor „? İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ?? nin kullanımı için hazırlanmış özel bilgiler bütünü
niteliğinde olup, kopya edilmesi, alıntı yapılması, referans gösterilmesi, kısmen veya tamamen
yayınlanması Ekol Gayrimenkul Değerleme AŞ?nin yazılı iznine tabidir.
6-)Yapı analizi ve depremsellik testlerinin incelemesi değerleme çalışsının dışında bırakılmıştır.


4-7 Gayrimenkulün Değerine Etken Faktörler

4-7–1 Olumlu Faktörler

*Merkezi konumları
*Reklamasyona açık olması
*Ulaşım imkanlarının iyi oluşu
*Kullanışlı imkanlar sunabilecek alan ve ölçülerde olmaları
*2274 ada 395 parsel, 2846 ve 2847 ada 1 parsellerin imar durumu

4-7–2 Olumsuz Faktörler

*397,398 ve 408 no?lu parsellerin imar durumu
* 399 parselin yapılaşmaya uygun olmayan yüz ölçümü ve tevhid şartı

4–8 Değerleme İşleminde Kullanılan Yöntemler ve bu yöntemlerin seçilme
Nedenleri
Bu değerleme raporunda 397,398,408 no?lu parsellerin imar durumları sebebiyle,
somut kriterlere ve Uluslar arası Değerleme Yöntem standartlarına bağlı değerleme
imkanı bulunulamamıştır.                                                         16

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ             Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu       Rapor No    : Öİ267


Sebeplerini aşağıda açıkladığımız üzere, değerleme yöntemlerinden Emsal Satışların
Karşılaştırılması Yöntemi, Maliyet Yöntemi, Gelir Yöntemi ve Geliştirme Projesine Dayalı
Değer Belirleme Yöntemi kullanılmamıştır.
Emlak Vergi Beyannamesine esas arsa m2 birim değerinden hareketle değer takdiri
yöntemi benimsenmiştir.

Diğer parsellerin değerlemesinde ise Emsal Satışların Karşılaştırılması Yöntemi ve
Geliştirme Projesine Dayalı Değer Belirleme Yöntemi kullanılmamıştır.

4.8-1 Emsal Satışların Karşılaştırılması Yönteminin Uygulanması,

Emsal Satışların Karşılaştırılması Yöntemi; bir değer göstergesinin, değerlendirilen mülkü
uygun karşılaştırma birimleri uygulayarak ve emsallerin satış fiyatına, karşılaştırma
unsurlarına dayalı düzeltmeler yaparak, yakın zamanda satılan benzer mülklerle
karşılaştırmak suretiyle türetildiği bir prosedür dizisidir. Bölgede yaptığımız araştırmada
aşağıda belirtilen emsallere rastlanmıştır.

-Oto pazarına yakın konumda 821m2 Emsal:1,75 konut imarlı arsa için 1.300.000 TL
istenmektedir. Tel:05306071037
- Taşınmaza göre Belediye tarafında 1190m2 Emsal:1,75 konut imarlı arsa için
1.700.000 TL istenmektedir. Tel:05339380181

-Karlıktepe Mahallesinde 900 m2 net alanlı E:1,75 konut imarlı parsel için 1.500.000 TL
değer istenmektedir. TEL: 05337079849

-Esentepe Mahallesinde 251 m2 alanlı konut imarlı E:1,75 olan arsa için 250.000 TL
değer istenmektedir. TEL: 0216 4732684

Emsal Satışların Karşılaştırılması Yönteminde Yapılan Kabuller
1-Piyasa araştırması sonucu elde edilebilen satış örneklerine ait verilen satış fiyatları
piyasa koşullarına göre makul seviyededir.
2-Karşılaştırılabilir örnekler için kullanılan veriler piyasa araştırmasından bağlanan şifahi
 bilgilere dayanmaktadır.
3-Bölgede emsal gayrimenkuller dikkate alındığında değerleme konusu taşınmazın
değeri aşağıda gösterildiği şekilde hesap ve tespit edilmiştir.
                                                  17

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ                      Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu                Rapor No     : Öİ267


    Emsal Satışların     Değerleme
    Karşılaştırması       Konusu          Örnek 1     Örnek 2          Örnek 3
  Yöntemindeki Veriler     Taşınmaz
Satış Fiyatı             ?          1.300.000 TL   1.500.000 TL        1.700.000 TL
Satış Tarihi           Aralık 2010        Aralık 2011   Aralık 2011        Aralık 2010
Fiyat Düzeltmesi-1                       0        0             0
(Enflasyon farkı için TL)
Arsanın Brüt Alanı (m²)       1428           821       900            1190
İstenilen m2 Birim Fiyatı                  1.583      1.666            1.428
(TL)
Pazarlık sonrası parselin m2                 1.450      1.500            1.360
birim fiyatı (TL)
Emsallerin ortalama m2                          1.436
birim fiyatı
Fiyat Düzeltmesi-2                    ~872.000 TL   ~758.000 TL        ~342.000 TL
(Kullanım Alanı
Farkı İçin TL)
Konumu+Diğer            Orta            İyi       İyi            İyi
Özellikler+Çevre Düz.                    (%10)      (%10)           (%10)
Teknik Vb
Fiyat Düzeltmesi-3                    ~-226.000 TL   ~-238.000 TL        ~-204.000 TL
(Diğer Özellikler İçin TL)
Toplam Fiyat Düzeltmesi                  646.000 TL    520.000 TL        138.000 TL
(TL)
Düzeltilmiş Piyasa                    1.946.000 TL   2.020.000 TL        1.838.000 TL
Değerleri ( TL )
Düzeltilmiş m2 Piyasa                    1.362      1.414            1.287
Değerleri ( TL )
 Direk Kiraların Karşılaştırılması
 Yönteminde Yapılan Kabuller       1-)       Piyasa araştırması sonucu elde edilebilen
                             satış örneklerine ait verilen satış fiyatları
                             piyasa koşullarına göre makul seviyededir.
                         2-)   Karşılaştırılabilir örnekler için kullanılan
                             veriler piyasa araştırmasından sağlanan
                             şifahi bilgilere dayanmaktadır.
                         5-)   Tablodaki değerlere kdv dahil değildir.

Yukarıda piyasa değeri yaklaşımı yöntemi ile yapılan hesaplamada değerleme
konusu taşınmazın m2 piyasa fiyatının 1.287 TL ile 1.414 TL aralığında olacağı
görülmektedir. Bununla beraber, karşılaştırılabilir satış örnekleri için hesaplanan
düzeltilmiş satış değerleri dikkate alınarak değerleme konusu taşınmazın kdv hariç
peşin m2 satış değerinin 1.350 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Konut imarlı 395 no?lu parselin m2 birim fiyatı 1.350 TL takdir edilirken, Konut+ticaret
imarlı olan 3846 ada 1 parsel ve 3847 ada 1 parsellerin gerek konumları gereksede
imar durumunun getirdiği avantaj nedeni ile %40 daha değerli olduğu kabul edilmiş
ve bu parseller için m2 birim fiyatı 1.900 TL olarak takdir edilmiştir. Konut imarına sahip
olan 399 parselin ise 36 m2 alanlı olması, üzerinde yapı inşa edilmesine engeldir. Bu
nedenle de tevhid şartı bulunmaktadır. Bu parsel için m2 birim fiyatı ise konut imarlı ve
üzerinde yapı inşa edilebilecek alana sahip parseller için belirlenen m2 birim fiyatının
½?si takdir edilmiştir.
                                                           18

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ           Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu      Rapor No    : Öİ267


Bu tespitlerden hareketle taşınmazların KDV hariç değerleri şu şekilde hesaplanmıştır;
2274 ada 395 parsel,
1.428 m2 x 1.350 TL/m2 =~1.928.000 TL
2274 ada 399 parsel,
36 m2 x 675 TL/m2 =~24.000 TL
2846 ada 1 parsel,
3.320 m2 x 1.900 TL/m2 =~6.308.000 TL
2847 ada 1 parsel,
2.241 m2 x 1.900 TL/m2 =~4.258.000 TL

Kartal Belediyesi Emlak Servisinden alınan bilgilere göre taşınmazların cepheli oldukları
Cadde/Sokak 2011 rayiç bedelleri de göz önünde bulundurularak taşınmazlara
aşağıdaki gibi değer takdir edilmiştir.

Değerleme konusu taşınmazlardan temel eğitim tesisleri alanında kalan ve Ünlü
Sokağa açılan isimsiz sokağa cepheli 397 parsel, orta öğretim tesisleri alanında kalan
ve Ünlü Sokağa cepheli olan 398 parsel ile açık ve kapalı spor tesisleri alanında kalan,
yakacık caddesine cepheli 408 parselin değerlemesinde ise cepheli oldukları
cadde/sokaklar için belirlenmiş 2011 yılı emlak rayiç bedelleri de göz önünde
bulundurularak . Bu durumda parsellerin değerleri şu şekilde hesap edilmiştir.

2274 ada 397 parsel,
3.263 m2 x 375 TL/m2 =~1.225.000 TL
2274 ada 398 parsel,
6.855 m2 x 375 TL/m2 =~2.570.000 TL
2274 ada 408 parsel,
60.184 m2 x 600 TL/m2 =~36.110.000 TL

4.8-2 Maliyet Yöntemi Hakkında Açıklama:

Maliyet Yöntemli Değerleme: Bir yapılandırılmış mülkün, aynısını inşa etme veya yerine
koymanın güncel maliyetine herhangi bir kar veya teşvikin ilave edilmesi, ya da
negatif unsurun düşülmesi ve toplam maliyetten amortismanın düşülmesi sonucu
bulunun yapılandırma maliyet değerine arazi değerinin ilave etmek suretiyle mülkün
toplam değerine ulaşıldığı işlemler dizisidir.
Konumuz Gayrimenkuller üzerinde her hangi bir yapı bulunmadığından bu yöntem
kullanılmamıştır.

4.8-3 Gelir Yöntemli Değerlemenin Uygulanması:
Direkt Kapitalizasyon Yöntemi; Gelir yöntemli değerlemenin bir türü olup,
Yapılandırmaların bir yıllık gelir beklentisinin piyasadan türetilen bir kapitalizasyon
oranına bölünmesi ile bir değer göstergesine ulaşılması prosedürüdür.
                                                19

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ             Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu        Rapor No    : Öİ267


Kapitalizasyon oranı gayrimenkul çevresinden elde edilen emsal satışlar ve satış
gören gayrimenkulün gelir durumu göz önüne alınarak belirlenir.

Geliri belirleyebilmek için Gayrimenkulün kullanım türü ve bu türdeki kullanımların
gelirlerinin analizi gerekmektedir. Konumuz gayrimenkullerin arsa vasıflı olması nedeni
ile bu yöntem kullanılmamıştır.
4-9 Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değerleri

Değerleme konusu taşınmazlardan konut ve konut+ticaret imarlı olan parsellerin
değeri 2. Bir yöntem olan proje geliştirme yöntemiyle hesap edilmiştir. Yöntemin
temelinde parseller üzerinde mevcut imar durumlarına uygun bina veya binalar inşa
edip bu yapıları belirli bir sürede pazarlama yatmaktadır. Parsel bazlı yöntemin
uygulaması aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

             Ada No                   2846
             Parsel No                    1
             Yüzölçümü (m2)               3320
             Lejantı               Konut+Ticaret
             İnşaat Nizamı                Blok
             Taks                  020-0,40
             Emsal                      2
             Toplam
             İnşaat Alanı                6.640
             Konut Alanı (m)              5.478
             Ticari Alan (m2)              1.162
             İnşaat m2 Birim Maliyeti (TL)        565
             Toplam İnşaat Maliyeti
             (TL)                  3.750.000
             Konutun m2
             Satış Fiyatı (TL)             2.250
             Dükkan m2 Satış
             Fiyatı (TL)                5.000
             Satıştan Elde Edilecek
             Ciro (TL)              ~18.135.000
             Tahmini Kar              ~7.192.000
             Arsa Değeri (Ciro-Maliyet-Kar) TL   ~7.192.000
             Arsanın Bugünkü Değeri (TL)      6.617.000
             Arsa m2 birim fiyatı            1.993
                                                  20

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ           Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu      Rapor No    : Öİ267
            Ada No                   2274
            Parsel No                  395
            Yüzölçümü (m2)               1428
            Lejantı                  Konut
            İnşaat Nizamı                Blok
            Taks                  020-0,40
            Emsal                    1,75
            Toplam
            İnşaat Alanı                2.499

            İnşaat m2 Birim Maliyeti (TL)        565
            Toplam İnşaat Maliyeti
            (TL)                 ~1.410.000

            Konutun m2
            Satış Fiyatı (TL)             2.250
            Satıştan Elde Edilecek
            Ciro (TL)               ~5.623.000

            Tahmini Kar              ~2.106.000

            Arsa Değeri (Ciro-Maliyet-Kar) TL   ~2.106.000


            Arsanın Bugünkü Değeri (TL)      ~1.938.000
            Arsa m2 birim fiyatı            1.357

Yukarıdaki hesaplamalardan bölgede konut imarlı parselin m2 birim fiyatı 1.350 TL,
konut+ticaret imarlı parselin m2 birim fiyatı ise 1.850 TL olarak hesap edilmiştir.

4-14 Gayrimenkulün ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi

Gayrimenkulün Tapu Fotokopileri elde edilmiş ve raporumuzun ekinde sunulmuştur.
Gayrimenkulün mülkiyet hakkı tam ve buna bağlı hakların kullanımında sınırlama
bulunmamaktadır.

4-15 En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi; Boş bir arazinin veya yapılandırılmış bir mülkün;
- Fiziksel olarak olası,
- Yasal Olarak Mümkün ,
- Piyasanın uygun bir biçimde desteklediği ,
- Finansal olarak yapılabilir
- En yüksek değerle sonuçlanan makul bir biçimde olası ve yasal kullanımı belirleme
çalışma ve yorumlarının bir bütünüdür.
                                                21

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ            Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu      Rapor No    : Öİ267


2274 ada 397,398 ve 408 no?lu parsellerin plan tadilatı yapılıp konut alanı içerisine
alınması ve sonrasında bu parseller üzerinde sosyal donatılı bir konut sitesi inşa etmek,
diğer parsellerin üzerinde mevcut imara uygun bina inşa etmek en etkin ve verimli
kullanım şekilleridir.

4-16 Boş Arazi ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi ve Kullanılan Veri ve Varsayımlar ile
Ulaşılan Sonuçlar

Yukarıdaki hesaplamalardan bölgede konut imarlı parselin m2 birim fiyatı 1350 TL,
konut+ticaret imarlı parselin m2 birim fiyatı ise 1900 TL civarında olduğu hesap
edilmiştir.

4-17 Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi

Değerleme her parsel için ayrı ayrı yapılmıştır.

BÖLÜM 5
5- ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:


5–1 Farklı Değerleme Metotlarının ve Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Bu
Amaçla izlenen Yöntemin ve Nedenlerinin Açıklanması

Bu değerleme raporunda 397,398,408 no?lu parsellerin imar durumları sebebiyle,
somut kriterlere ve Uluslar arası Değerleme Yöntem standartlarına bağlı değerleme
imkanı bulunulamamıştır.

Sebeplerini açıkladığımız üzere, değerleme yöntemlerinden Emsal Satışların
Karşılaştırılması Yöntemi, Maliyet Yöntemi, Gelir Yöntemi ve Geliştirme Projesine Dayalı
Değer Belirleme Yöntemi kullanılmamıştır. Bu parseller için Emlak Vergi
Beyannamesine esas arsa m2 birim değerinden hareketle değer takdiri yöntemi
benimsenmiştir. Buna göre parsellerin değeri şu şekilde hesap edilmiştir;
2274 ada 397 parsel,
3.263 m2 x 375 TL/m2 =~1.225.000 TL
2274 ada 398 parsel,
6.855 m2 x 375 TL/m2 =~2.570.000 TL
2274 ada 408 parsel,
60.184 m2 x 600 TL/m2 =~36.110.000 TL

Diğer parsellerin değerlemesinde ise Emsal Satışların Karşılaştırılması Yöntemi ve
Geliştirme Projesine Dayalı Değer Belirleme Yöntemi kullanılmıştır. İki yöntemin
uzlaştırılması sonucunda bölgede konut+ticaret imarlı cadde cepheli parsellerin m2
fiyatı 1.900 TL, konut imarlı parsellerin ise 1.350 TL olarak takdir edilmiştir.
                                                 22

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ                   Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu              Rapor No    : Öİ267


5–2 Asgari Bilgilerden Raporda Yer Almayanlar ve Gerekçeleri

Ulaşılan bilgilerin tamamı rapora aktarılmış olup raporda talebe bağlı olarak yer
verilmeyen herhangi bir bilgi mevcut değildir.

5–3 Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması
gereken izin ve Belgelerin tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığını Hakkında
Görüş
Eksik belge bulunmamaktadır.

5-4 Değerlemesi yapılan gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule
Bağlı Hak ve Faydaların, GYO Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı
Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş

GYO portföyüne alınmalarında sakınca olmadığı kanaatindeyiz.

BÖLÜM 6
6- SONUÇ


6-1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi

Bu raporda bulunan veriler, gayrimenkulün bulunduğu mahale gidilerek yapılan
çalışmalar sonucu elde edilmiştir. Bu verilerden hareketle yapılan analizler, uygulanan
değerleme metotları ve takdir usulü doğrudur ve Profesyonel Değerleme Mesleği
İlkeleri ile bağdaşık ve Şirketimiz İlke ve Vizyonuna uygun olarak yapılmıştır.

Bu rapor ; değerlemeyi yapan kişinin ve şirketimizin tarafsız, ön yargısız, profesyonel
analizleri ve fikirleri sonucudur.

6-2 Nihai Değer Takdiri

Rapor tarihi olan 20.12.2011 tarihi itibariyle, raporumuzun içeriğinde yer alan
varsayımların kabulü şartı ile yapılan hesaplama ve takdirlerimiz sonucunda;
Değerleme konusu taşınmazlar için takdir edilen pazar değerleri aşağıda verilmiştir.


 Pafta                    KDV Hariç Değeri             KDV Dahil Değeri
        Ada No    Prsel No                 KDV (TL)
  No                       (TL)                   (TL)
   53     2274      395            1.928.000    347.040         2.275.040
   53     2274      397            1.225.000    220.500         1.445.500
   53     2274      398            2.570.000    462.600         3.032.600
   53     2274      399             24.000     4.320          28.320
   53     2274      408           36.110.000   6.499.800        42.609.800
   53     2846       1            6.308.000   1.135.440         7.443.440
   53     2847       1            4.258.000    766.440         5.024.440
              TOPLAM            52.423.000   9.436.140        61.859.140                                                        23

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ                Rapor Tarihi  : 20.12.2011
İŞ GYO A.Ş.- İst Kartal da 7 Adet Arsa Değerleme Raporu           Rapor No    : Öİ267


Hesap ve Takdir edilen toplam değerler de aşağıda sunulmuştur.

KDV Hariç Toplam Değer : 52.423.000 TL (Elliikimilyondörtyüzyirmiüçbintürklirası)
KDV Toplam Değeri    : 9.436.140 TL (Dokuzmilyondörtyüzotuzaltıbinyüzkırktürklirası)
KDV Dahil Toplam Değer : 61.859.140 TL (Altmışbirmilyonsekizyüzellidokuzbinyüzkırktürklirası)

Not: KDV Hariç Değer : 52.423.000-TL / 1,9012-TL = ~ 27.574.000-USD


Sigorta Değeri      : Arsa olduğu için belirlenmemiştir.

Raporumuzu bilgi ve incelemelerinize sunarız.

Saygılarımızla,

   Değerlemeyi Yapan             Değerlemeyi Kontrol Eden
   Cüneyt ÖZRİFAİOĞLU               A.Ozan FİRUZBAY
 Sorumlu Değerleme Uzmanı           Sorumlu Değerleme Uzmanı
   SPK Lisans No:400131             SPK Lisans No:400209
             Şirket Kaşe ve İmzası
EKLER


   ?  Kroki, Fotoğraf, grafik …Vb belgeler
   ?  Tapu Belgeleri
   ?  Değerlemeyi Yapanın Özgeçmişi
   ?  Sorumlu Değerleme Uzmanının Özgeçmişi
   ?  Lisans Belgeleri,
                                                     24


Haberin orjinal hali ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=181561
http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/DosyaIndir.aspx?tip=bildirimek&id=62458&bildirimid=181561