Deniz Yatırım Web Sitesi

Tanımı

Halka Arz; şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin bir kısmının halka satılması yoluyla şirkete veya şirket ortaklarına nakit girişine imkan sağlayan bir finansman yöntemidir.

DenizYatırım Kurumsal Finansman ekibi, halka arz yolu ile hisse senetlerini satmak isteyen şirketlere danışmanlık ve aracılık hizmetleri vermektedir. Kurumsal Müşteri Uygunluğu Cirosu belirli büyüklüklere ulaşmış veya devam eden proje/yatırımlar sonrası ulaşacak, Reel olarak büyüyen, Nakit yaratma gücü kuvvetli olan veya halka arz sonrası hızlanacak, Yatırımlarının finansmanı, mevcut borçluluk düzeyinin düşürülmesi ve/veya işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacak, Şirketler için halka arz oldukça uygun bir finansman yöntemidir.


Ayrıca; diğer faaliyet kollarını finanse etmek ve/veya yeni alanlara yatırım yapmak isteyen Şirket ortakları için halka arz önemli bir finansman yöntemidir.

Sağlayacağı Faydalar

 • Özkaynak Finansmanı: Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye yetersizliği şirketlerin ağırlıklı olarak yabancı kaynakla çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak bu ülkelerde genel ekonomik durumun, döviz kurlarının ve faizlerin değişkenliği yabancı kaynakla finanse edilen işletmeleri ciddi risklere maruz bırakmakta ve kriz dönemlerinde şirketlerde ciddi sıkıntılar başgöstermektedir. Halka arz yabancı kaynak değil özkaynaktır ve şirketlerin finansal yapılarını daha dayanıklı kılmaktadır.
 • Ucuz Finansman: Halka arz giderleri toplam halka arz gelirinin maksimum %10 ’u kadar olmaktadır. Bu gider bir seferlik olup, şirketin faaliyeti süresince bünyede kalacak özkaynak şeklindedir.
 • Likidite: Halka arz neticesinde şirket hisse senetlerinin Borsa ’da işlem görmesi, şirket ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerini piyasa fiyatından satabilme imkanını vermekte, ayrıca teminat olarak gösterilmesi durumunda likit olması avantaj sağlamaktadır.
 • Kurumsallaşma: Hisselerin Borsa ’da işlem görmesi, şirkete, bazı sorumluluklar yüklemektedir. Yatırımcılara, Borsaya ve Sermaye Piyasası Kurulu ’na karşı yüklenilen sorumluluk, şirketlerin daha şeffaf, disiplinli, sürekli kontrol edilen ve raporlanabilen bir yapıya kavuşmasına olanak sağlamaktadır.
 • Kredibilite: Halka açılma ve Şirket hisselerinin Borsa ’da işlem görmesi, Şirket ’in kredibilitesini olumlu etkilemekte ve Şirket farklı finansal araçları kullanarak da borçlanma imkanı bulabilmektedir.
 • Tanınma: Şirketin halka açılması sonucunda kamuoyunda daha tanınır hale gelmektedir ve Şirketin dolaylı olarak reklamı yapılmış olur.
 • Vergi Avantajı: Karın nakit olarak dağıtılması durumunda halka açık şirketlerde %5, halka açık olmayan şirketlerde %15 gelir vergisi stopajı hesaplanmaktadır. Halka açık şirketlere tanınan bu avantajla 100 birim vergi öncesi kar üzerinden halka açık şirketlere 37 birim vergi öderken, halka açık olmayan şirketler 44 birim vergi ödemektedir.

Özet Süreci

 • Halka Arz Kararı: Şirket yönetiminin veya Ortak/Ortkaları ’nın halka açılmaya karar vermeleri ile süreç başlar.
 • Şirket Ön Değerlendirme: DenizYatırım, Şirket ’in, sektörün ve sermaye piyasalarının durumunu analiz ederek, Şirket hisselerinin halka arzı için uygun fiyat aralığı ve zamanlama konusunda görüş bildirir.
 • Hazırlık Aşaması: Halka arz edilecek şirketin mali ve hukuki açıdan halka arza uygun hale getirilmesini kapsayan bir süreçtir. Bu süreçte halka arz sonrasında Şirket ’in yönetim boşluğu /çekişmesi yaşamaması için gerekli hukuki düzenlemeler ve yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmayacak yapı oluşturulur.
 • Pazarlama ve Tanıtım Dökümanlarının Hazırlanması: Yurtiçi/yurtdışı yatırımcıların karar vermeleri için gerekli tüm bilgileri içeren ve değişik kapsamdaki tüm bilgilendirme ve tanıtım raporlarının hazırlanması sürecidir. Bu süreç halka arzın, ilan yoluyla duyurulmasına kadar diğer işlemlerle eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Reklam ve tanıtım faaliyetleri seçilecek bir reklam ajansı ile yürütülmektedir.
 • SPK-İMKB Başvuruları: Sermaye Piyasası Kurulu ’na hazırlanacak başvuru dosyası yatırımcıların karar vermeleri için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, İMKB başvuru dosyası ise şirketin faaliyetlerini ve ortaklık yapısına ilişkin bilgi ve belgeleri içermektedir.
 • Şirket Değerinin Belirlenmesi: Şirket halka arz değeri, ön değerlendirme çalışmasındaki rakamlara paralel olarak ve piyasa beklentilerini yansıtması açısından davet edilen konsorsiyum üyelerinin (halka arzda görev alacak aracı kurumlar) görüşleri çerçevesinde belirlenmektedir.
 • Halka Arz Satış Konsorsiyumu: Şirket hisselerinin yurtiçi ve yurtdışında yaygın bir şekilde satışı için satış konsorsiyumunun oluşturulması aşamasıdır.
 • SPK Onayı: SPK, halka arz edilecek hisse senetlerini kurul kaydına alır.
 • Satış: Yurtiçi ve urtdışı plasmanının gerçekleştiği hisse senetlerinin İMKB ’de işlem görmesi ile Halka Arzı sona erdiren süreçtir.
 • İMKB ’de İşlem Görme: Satış sonuçları İMKB yönetimi tarafından incelenerek hisse senetlerinin işlem görmesine izin verilmektedir.

Proje Süresi

Halka arz projesi tüm şartların uygunluğu durumunda yaklaşık 3-4 ayda tamamlanmaktadır. Ancak gerek piyasaların gerekse halka arz edilecek şirketin halka arza uygunluğu ek süreler gerektirebilmektedir.

Kritik Hususlar

 • Halka arzın başarısı; hangi fiyatla, ne zaman ve hangi yapıyla, halka arz edildiği ile birebir ilişkilidir.
 • Halka arz sonrası yönetim boşluğu/çekişmesi yaşanmaması için gerekli stratejilerin geliştirilmesi gerekir.

Kurumsal Finansman